Aktualności, ogłoszenia

W dniu 7.06 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli o godz. 10 w Restauracji "Słowiańska"

Członkowie naszej Spółdzielni tworzą III grupy członkowskie, które obejmują jednostki organizacyjne działające na jego terenie oraz członków tam zamieszkujących. 
W roku 2011 Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło zmiany w Statucie i obecnie o przynależności członka do danej grupy członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania. Przynależność do poszczególnych grup jest następująca:

ZMIANY W PRAWIE SPÓŁDZIELCZYM

W dniu 25 marca 2011 Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ustawa opublikowana została w Dz. U. Nr 106 z 25 maja 2011 pod poz. 622. W istocie rzeczy jest to akt prawny wprowadzający zmiany w 92 ustawach z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego.Wśród tych zmian jest również kolejna nowelizacja ustawy Prawo spółdzielcze która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2011 r.

po pierwsze

po art 16 ustawy Prawo spółdzielcze wprowadzony został przepis art 16a -dopuszczający dziedziczenie udziałów członkowskich

Spadkobierca zmarłego członka spółdzielni dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem spółdzielni lub złożył deklarację przystąpienia do spółdzielni. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do spółdzielni. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w statucie.

po drugie

aby dziedziczyć udział na podstawie art. 16a prawa spółdzielczego,spadkobierca musi być członkiem spółdzielni lub złożyć deklaracje przystąpienia dospółdzielni. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do udziałów lub też mogą oni podzielić udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do spółdzielni.
To wskazanie lub podział powinno mieć formę pisemną dla celów dowodowych,ale może też mieć formę aktu notarialnego lub postanowienia sądu. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w statucie. Jeżeli jednak spadkobierca nie spełnia wymogów okreśonych statutem (np. prowadzidziałalność konkurencyjną) wówczas zarząd lub rada ( przy zarządzie jednoosobowym) może odmówić przyjęcia spadkobiercy w poczet członków.
Spadkobierca, któremu odmówiono członkowstwa w spółdzielni, będzie miał
roszczenia do spółdzielni o wypłatę kwoty stanowiącej równowartość udziału
zmarłego członka spółdzielni. Roszczenie to powinno być zaspokojone przez
spółdzielnie w trybie określonym w art. 26 § 1 prawa spółdzielczego oraz
postanowieniami statutu.

Wprowadza się także nową zasadę uprawniającą członka spółdzielni do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, o ile przepisy prawa spółdzielczego lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.