Historia

22.IV.1945 - podjęcie decyzji przez grupę górników KWK Brzeszcze i ich rodzin o zorganizowaniu spółdzielni handlowej, zapewniającej zaopatrzenie w żywność i podstawowe towary gospodarstwa domowego miejscowej ludności

15.V.1945 - uruchomienie pierwszego sklepu spożywczego w budynku kopalnianym

VI.1945 - pierwszym Prezesem Spółdzielni zostaje Rudolf Wysogląd

14.I.1946 - zarejestrowanie Spółdzielni przez współzałożycieli (w składzie m.in: Badura Franciszek, Hebda Karol, Wysoląd Rudolf, Majdak Wincenty, Kowalski Kazimierz, Kubiczek Kazimierz, Siuta Władysław, Zachara Aleksander) w Sądzie Okręgowym w Wadowicach. Ten dzień przyjmujemy dzisiaj jako datę powstania Spółdzielni pod nazwą Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Górnik" z odpowiedzialnością udziałami w Brzeszczach.

 

 Rudolf Wysogląd

 Badura Franciszek

Hebda Karol

 

 

 Siuta Władysław

Zachara Aleksander

 

 

30.III.1946 - Spółdzielnia staje się członkiem Związku Gospodarczego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Rewizyjnego

11.VIII.1946 - powołanie Spółdzielni o nazwie Spółdzielnia "Górnik" Pracowników Kopalni Brzeszcze z odpowiedzialnością udziałami w Brzeszczach i dokonanie zmian w statucie spółdzielni, polegających na ograniczeniu działalności spółdzielni do zaopatrywania w artykuły kartkowe oraz artykuły ze specjalnych przydziałów dla pracowników kopalni Brzeszcze-Jawiszowice

1.V.1947 - włączenie do Spółdzielni Wydziału Aprowizacji Kopalni Brzeszcze

1948 - likwidacja systemu zaopatrzenia kartkowego dla pracowników kopalni i zastąpienie go ekwiwalentem pieniężnym; ożywienie działalności gospodarczej Spółdzielni

29.V.1949 - przywrócenie dawnej nazwy Spółdzielni - Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Górnik" z odpowiedzialnością udziałami w Brzeszczach

1955-1959 - Prezesami Spółdzielni zostają kolejno: Stanisław Jonkisz, Tadeusz Gacek, Zdzisław Obiedziński

lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte - to prężny rozwój działalności społeczno-samorządowej, której rozkwit zawdzięczamy Paniom: Genowefie Badura i Łucji Pasałka; dzięki ich aktywnej pracy zawodowej szeroko rozwinięta była działalność kół spółdzielczyń, uaktywniono pracę komitetów członkowskich, w szkołach powstawały spółdzielnie uczniowskie, a dzieci i młodzież chętnie brały udział w organizowanych imprezach; w uruchomionych dwóch ośrodkach "Praktyczna Pani" organizowano kursy racjonalnego żywienia, kroju i szycia, haftowania i szydełkowania

 


Sklep spożywczy - 1957 r.

 

Sklep gospodarstwa domowego - 1958 r.

 

Łucja Pasałka organizatorka "Święta Latawca" ze zwycięzcami konkursu

 


Uczestniczki kursu kroju 
i szycia - 1958 r.

 

 

 

1959 - objęcie funkcji Prezesa Zarządu przez Jana Durczaka, wprowadzenie przez niego do planów gospodarczych inwestycji własnych,

niezbędnych do prowadzenia działalności i rozwoju Spółdzielni oraz modernizacji istniejącej sieci. 

              Jan Durczak

1967 - Prezesem Spółdzielni zostaje wybrana Aniela Siwiec, która realizuje zadania inwestycyjne tj. budowę pawilonu przy ul. Narutowicza i kawiarni "Jubileuszowej"

              Aniela Siwiec

 

 
Biurowiec - 1965 r.

 


1968
 - utworzenie Wojewódzkich Spółdzielni Spożywców

1.IV.1968 - połączenie PSS "Górnik" w Brzeszczach ze "Społem" Wojewódzką Spółdzielnią Spożywców w Krakowie, przyjęcie przez Spółdzielnię nazwy "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Krakowie Oddział "Górnik" w Brzeszczach

1969 - zakupienie przez Spółdzielnię budynku dzisiejszej siedziby przy ul. Lipowej 29

1972 - funkcję Prezesa obejmuje Wojciech Bała

1974 - przyłączenie Spółdzielni do "Społem" WSS Kraków Oddział Oświęcim

1975 - przyłączenie Spółdzielni do "Społem" WSS Katowice Oddział Pszczyna

1976 - oddanie na skutek dyrektyw wydanych na szczeblach centralnych na rzecz nowo utworzonego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego dwóch pawilonów handlowych oraz zmodernizowanych na własny koszt wynajmowanych lokali handlowych bez zwrotu poniesionych kosztów

 

 

 


lata osiemdziesiąte - to stopniowe przywracanie demokracji wewnątrzspółdzielczej, powstanie grupy inicjatywnej ds. usamodzielnienia spółdzielni w Brzeszczach na czele której stanął nieodżałowany Edward Merta

       Merta Edward

 

Zgromadzenie Przedstawicieli - 16.03.1984 r., któremu przewodniczy Edward Merta

16.III.1984 - powstanie samodzielnej, samorządnej i samofinansującej się "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Górnik" w Brzeszczach, na czele której stanęła wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu pełna optymizmu, odwagi i fachowej wiedzy Krystyna Bzibziak; wielkim kapitałem Spółdzielni był majątek własny oraz oddana i gotowa do poświęceń załoga.

W dalszym ciągu rozwijana była baza poprzez sukcesywne realizowanie zaplanowanych inwestycji

1985 - oddanie do użytku piekarni osiedlowej przy ul. Dworcowej

1987 - dobudowa drugiego skrzydła biurowca, bezpłatne przekazanie przez KWK Brzeszcze pawilonu handlowo-usługowego na Osiedlu Paderewskiego   

 

1988 - wybudowanie sklepu przy zajezdni KWK Brzeszcze

1989 - budowa magazynu mąki przy ul. Kościuszki, wykup sklepu nr 10 przy ul. Drobniaka, od KWK Brzeszcze

            Bzibziak Krystyna

 


 

1991 - zakup pawilonu przy ul. Narutowicza od WPHW - Katowice

1992 - nabycie prawa własności z tytułu zasiedzenia gruntu i budynku "Bergerówka" u. Ofiar Oświęcimia 44

1.I.1994 - objęcie funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni przez Mieczysławę Papuga -kontynuującą politykę rozwoju Spółdzielni po swoich poprzednikach

 Papuga Mieczysława

 

 • lata 1994-2006 - ciągły rozwój Spółdzielni, będący wynikiem wytężonej pracy wszystkich pracowników, działaczy spółdzielczych oraz Zarządu i Rady Nadzorczej, zwieńczony sukcesem - utrzymywaniem przez te wszystkie lata po dzień dzisiejszy wysokiej pozycji na rynku lokalnym i regionalnym, przy zachowaniu miejsc pracy i bardzo dobrych wyników finansowych oraz stosowaniu czystych i jasnych zasad ekonomii;

 • wypracowanie przez Spółdzielnię opinii rzetelnego i wiarygodnego partnera handlowego, terminowo regulującego zobowiązania wobec dostawców, pracowników i budżetu;
  • systematyczne pomnażanie i ulepszanie majątku trwałego Spółdzielni i dostosowywanie do obowiązujących wymogów unijnych; zakupy środków trwałych za m.in. otrzymane w ramach Funduszu Phare 2001 środki unijne;
  • zakup w drodze przetargu nieograniczonego dwóch używanych pawilonów handlowych przy ul. Piłsudskiego 2 i Łokietka 6;
  • zakup budynków handlowych od gminy Brzeszcze:
   • przy ul. Kościuszki 14
   • przy ul. Kościuszki 16
   • przy ul. Łokietka 10
 • lokalu handlowego przy ul. Dworcowej 3 ;
   • odbudowa po pożarze "Delikatesów" przy ulicy Dworcowej 8;

  szeroko zakrojone inwestycje w nowoczesne i efektywne metody zarządzania, oparte o systemy informatyczne, zakup sprzętu i programów komputerowych do sklepów i biura Spółdzielni;

 • dbałość o prawidłową organizację pracy na każdym stanowisku; inwestowanie w pracowników poprzez zapewnianie im szkoleń z zakresu handlu i marketingu;
 • liczne modernizacje i  remonty obiektów, polegające również na powiększaniu sal sprzedażowych sklepów kosztem powierzchni magazynowych, celem podwyższenia standardu placówek handlowych i jakości obsługi klientów;
 • 1.III.2006 - Prezesem Zarządu zostaje Barbara Gałuszka-Przewoźnik 

 • Dalszy rozwój Spółdzielni w dobie rosnącej konkurencji zachodnich sieci handlowych, doskonalenie oferty handlowej, uatrakcyjnianie cen i zaopatrzenia, wprowadzanie dodatkowych usług dla klienta, poskutkowało wybudowaniem nowego pawilonu handlowego w Zasolu przy ul. Wypoczynkowej 74.

 

 • Na wizerunek dzisiejszej Spółdzielni miało wpływ grono Spółdzielców, które przez wszystkie lata od jej powstania do chwili obecnej, wykazywało się wielkim zaangażowaniem i mądrością, dbało o jej rozwój i pomyślność. Dzięki ich wspólnym działaniom "Społem" PSS "Górnik" w Brzeszczach wypracowała sobie stabilną i dobrą pozycję na rynku.