RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Mając na uwadze  zachodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane
z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (Dz.UE L 119/1 z 4/5/2016r) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przedstawiamy  treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych Klientów, członków oraz osób kontaktowych jest „Społem”
PSS „GÓRNIK” w Brzeszczach z siedzibą : 32-626 Jawiszowice, os. Paderewskiego 12

Możecie się państwo kontaktować z nami listownie na adres: 32-626 Jawiszowice os. Paderewskiego 12, mailowo na adres : rodo@pssbrzeszcze.pl, telefonicznie pod numerem
32/21 21 159.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:

a). Zawarcia umowy handlowej, włączając przypadki, kiedy do jej zawarcia wymagane będą dane osobowe osoby działającej w imieniu Klienta.

b). Wystawiania faktur w systemie informatycznym oraz przesyłania ich drogą tradycyjną (poczta) oraz mailową.

c). Odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez Spółdzielnię

d). Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

e). Wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy (np. zgody na udział w wydarzeniach/konkursach organizowanych przez Administratora).

f). Usług gastronomicznych oraz piekarniczych prowadzonych przez Spółdzielnię.

g). Weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest uprawniona do reprezentowania Klienta.

h). Związanych z realizacją umów ratalnych oraz obsługi reklamacji.

i). Związanych z członkostwem w Spółdzielni.

 

 

Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia/realizacji umów handlowych to: nazwa firmy, imię i nazwisko Klienta, adres firmy, adresy dostaw towarów wskazanych przez Klienta, nr NIP, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, podpis klienta lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia umowy ratalnej/obsługi reklamacji to: imię i nazwisk, adres do korespondencji, zaświadczenie o zarobkach, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy, adres e-mail.

 

 Państwa dane będą przekazywane upoważnionym pracownikom, którzy wykonują swoje obowiązki pracownicze oraz podmiotom świadczącym pomoc prawną i instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.  

 

 

Państwa dane osobowe  nie będą  przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych, 

 przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą profilowane.

 

Przysługuje  Państwu prawo dostępu  do treści swoich danych osobowych oraz  prawo
ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania  danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.