Spółdzielnia dzisiaj


Na wizerunek dzisiejszej Spółdzielni miało wpływ grono Spółdzielców, które przez wszystkie lata od jej powstania do chwili obecnej, wykazywało się wielkim zaangażowaniem i mądrością, dbało o jej rozwój i pomyślność. Dzięki ich wspólnym działaniom "Społem" PSS "Górnik" w Brzeszczach wypracowała sobie stabilną i dobrą pozycję na rynku. Wygospodarowane, szczególnie w ostatnich latach dodatnie wyniki finansowe, w tym znaczny wzrost efektywności gospodarowania w roku ubiegłym, wzmocniły gospodarkę finansową Spółdzielni. Terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań pozwala uznać Spółdzielnię jako w pełni wiarygodnego partnera na rynku oraz stabilnego pracodawcę.

Wiodącą działalnością Spółdzielni jest działalność detaliczna.

Sklep nr 1  Brzeszcze , ul. Wyspiańskiego 20


 


 


Produkcja piekarska jest prowadzona w jednej zmodernizowanej piekarni, dzięki której świeże pieczywo dociera do sklepów na bieżąco.

Spółdzielnia poniosła i nadal ponosi nakłady na zakup sprzętu i programów komputerowych do swoich placówek, bez czego nie byłoby możliwe jej funkcjonowanie w sposób nowoczesny i precyzyjny. w pierwszym okresie zakupiony został do biura system księgowo-finansowy, kadry, płace, sprzedaż, dywid, majątek, faktury. Następnie przystąpiono do wprowadzenia rozwiązań informatycznych w sklepach oraz w działach Handlu i Produkcji oraz Marketingu.

Wszystkie zarejestrowane dane w placówkach trafiają drogą elektroniczną do Działu Handlu, gdzie są analizowane. Specjalistyczny program do zarządzania siecią sklepów umożliwia robienie szczegółowych analiz dotyczących sprzedaży, marży, zapasów i rotacji towarów i na podstawie tych danych ułatwia procesy decyzyjne, pozwalając na nowoczesne i kontrolowane zarządzanie sklepami.

 

 Piekarnia nr 1 Brzeszcze, ul. Dworcowa 1

 

W ostatnich latach działalności Spółdzielni zmodernizowano prawie wszystkie sklepy. Przy tych przedsięwzięciach powiększano sale sprzedażowe, kosztem zaplecza magazynowego. Uzyskano w ten sposób dodatkową powierzchnię ekspozycyjną, co   pozwoliło na poszerzenie oferty asortymentowej towarów. Zmodernizowano również piekarnię i zakłady gastronomiczne. Ujednoliceniu uległa wizualizacja zewnętrzna i wewnętrzna sklepów według standaryzacji i kolorystyki Lux. Systematycznie dokonuje się zakupów nowych ciągów chłodniczych w postaci regałów i lad do ekspozycji towarów świeżych, które mają co  raz wyższy udział w sprzedaży.

Wspomnieć należy również o tym, iż Spółdzielnia spore nakłady przeznacza na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Systematycznie kupowane są nowoczesne urządzenia chłodnicze na freon, który nie powoduje zubożenia warstwy ozonowej. Sukcesywnie likwidujemy kotłownie węglowe, które służyły o ogrzewania obiektów. Nie płacimy kar za zanieczyszczenie środowiska, lecz tylko ustawowe opłaty, które są terminowo regulowane.