Sprzedaż ratalna


Zakupy ratalne

I N S T R U K C J A

określająca zasady sprzedaży ratalnej artykułów przemysłowych przez „Społem” PSS „Górnik” w Brzeszczach dla członków Spółdzielni, mieszkańców Gminy Brzeszcze oraz mieszkańców miejscowości: Góra, Wola, Dankowice, Rajsko, Stara Wieś, Wilamowice, Bielany, Zasole Bielańskie, Grojec i Osiek.

Zasady sprzedaży ratalnej dla osób fizycznych.

I. KUPUJĄCY

1 Umowę na ratalną sprzedaż artykułów przemysłowych może zawrzeć Kupujący, który spełnia następujące warunki:

1.1 jest członkiem spółdzielni posiadającym przynajmniej jeden pełny udział wg wykazu członków uprawnionych do rat: 
zał. nr 1.1 – aktualizowany corocznie na dzień 30 września przez sekcję OPC.

1.2 nie jest członkiem spółdzielni lecz ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Brzeszcze ( Brzeszcze, Jawiszowice, Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowie, Zasole) lub w miejscowościach: Góra, Wola, Dankowice, Stara Wieś, Rajsko, Wilamowice, Bielany, Zasole Bielańskie, Grojec i Osiek, legitymuje się ważnym dowodem osobistym,

1.3 może udokumentować osiągane stałe dochody (od członków Spółdzielni nie wymaga się zaświadczeń o ich stałych dochodach),

2 Zakup nie może być dokonywany przez osobę, która:

2.1 nieterminowo regulowała lub nie uregulowała zobowiązań wobec spółdzielni (należność wyegzekwowana przez komornika lub należność umorzona na podstawie postanowienia Komornika Sądowego w przypadku gdy egzekucja przeciwko dłużnikowi okazała się bezskuteczna) – wykaz osób, z którymi nie można zawierać umów na ratalną sprzedaż towarów na bieżąco aktualizuje i informuje zainteresowane placówki dział finansowo-ksiegowy Spółdzielni,

2.2 posiada obciążenie tytułami wykonawczymi: wynagrodzenia, świadczenia emerytalno-rentowe,

2.3 jest zatrudniona na okres próbny lub czas określony, chyba że termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na co najmniej 2 miesiące przed końcem okresu zatrudnienia,

2.4 jest zatrudniona w zakładzie będącym w likwidacji lub upadłości, otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek wychowawczy, prowadzi działalność gospodarczą,

2.5 jeśli jedyny dochód stanowi świadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub innych instytucji społecznych.

2.6Jeżeli wysokość stałych dochodów nie gwarantuje spłaty kredytu w wyznaczonym terminie.

II . RATALNA SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH

1.Miejsce i przedmiot sprzedaży.

Umowa sprzedaży ratalnej może być zawarta na sprzedaż towarów przemysłowych (nie obejmuje artykułów spożywczych, alkoholu i papierosów ) w następujących placówkach:

SKLEP NR 3 „DZIAŁKOWIEC”, BRZESZCZE UL. KOŚCIUSZKI 14

 • farby i lakiery,

 • narzędzia ogrodnicze,

 • folia i siatki ogrodowe,

 • nawozy ogrodnicze.

SKLEP NR 4 „LUX” BRZESZCZE, UL. NOSALA 8
SKLEP NR 7 „LUX” BRZESZCZE, UL. PIŁSUDSKIEGO 4

szkło i porcelana,

 • garnki nierdzewne i emaliowane,

 • sztućce,

 • artykuły gospodarstwa domowego,

 • upominki.

SKLEP NR 8 ZASOLE, UL. WYPOCZYNKOWA 74

 • szkło i porcelana,

 • garnki nierdzewne i emaliowane,

 • sztućce,

 • artykuły gospodarstwa domowego,

 • upominki,

 • zabawki,

 • farby, lakiery i akcesoria malarskie,

 • sprzęt i narzędzia ogrodnicze, folia i siatki ogrodowe,

 • nawozy ogrodnicze,

 • dziewiarstwo,

 • bielizna stołowa i pościelowa,

 • obuwie damskie, męskie i dziecięce,

 • walizki i torby podróżne.

SKLEP NR 16 CHEMICZNO-PAPIERNICZY, JAWISZOWICE OSIEDLE PADEREWSKIEGO 12

 • farby klejowe, emulsyjne, lakiery i farby olejne,

 • akcesoria malarskie,

 • panele ścienne i podłogowe,

 • tapety w różnych wzorach,

 • artykuły gospodarstwa domowego,

 • garnki nierdzewne i emaliowane,

 • szkło i porcelana.

SKLEP OBUWNICZY NR 17, BRZESZCZE UL. NARUTOWICZA 19

SKLEP OBUWNICZY NR 20, BRZESZCZE UL. PIŁSUDSKIEGO 2

 • obuwie: damskie, męskie, dziecięce,

 • galanteria skórzana,

 • walizki i torby podróżne.

SKLEP NR 18 DZIEWIARSTWO, BRZESZCZE UL. NARUTOWICZA 19

 • konfekcja damska, męska i dziecięca,

 • dziewiarstwo,

 • firany i zasłony,

 • bielizna: pościelowa, stołowa,

 • bielizna damska, męska i dziecięca,

 • pasmanteria.

SKLEP NR 19 MEBLE, AGD,RTV, UPOMINKI, BRZESZCZE, UL. PIŁSUDSKIEGO 2

 • meble kuchenne i stołowe, sypialnie,

 • sprzęt gospodarstwa domowego,

 • sprzęt RTV,

 • upominki.

2. Górna granica kwoty do rozłożenia na raty i okres spłaty ratalnej.

2.1Warunki zawarcia umowy na sprzedaż ratalną artykułów przemysłowych dla członków Spółdzielni z co najmniej jednym pełnym udziałem są następujące:

 • najmniejszy zakup 150,00 zł,

 • wpłata gotówkowa 25% wartości zakupionego towaru,

 • górna granica kwoty do rozłożenia na raty dla członków z jednym pełnym udziałem wynosi 1.000,00 zł.,

 • górna granica kwoty do rozłożenia na raty dla członków z dwoma pełnymi udziałami wynosi 1.500,00 zł.,

 • górna granica kwoty do rozłożenia na raty dla członków z trzema pełnymi udziałami lub większą liczbą udziałów wynosi 2.000,00 zł.,

 • maksymalna ilość rat wynosi 6 ( kierownik sklepu z klientemi ustala: wysokość i harmonogram spłat wyspecyfikowany w zawartej umowie sprzedaży ratalnej artykułów przemysłowych),

 • zakup nie wymaga poręczycieli,

 • wartość sprzedaży ratalnej nie jest oprocentowana.

2.2 Warunki zawarcia umowy na sprzedaż ratalną artykułów przemysłowych dla członków spółdzielni nie posiadających jednego pełnego udziału oraz dla osób nie będących członkami Spółdzielni są następujące:

 • najmniejszy zakup 150,00 zł,

 • wpłata gotówkowa 30% wartości zakupionego towaru,

 • górna granica kwoty do rozłożenia na raty wynosi 600,00 zł.,

 • maksymalna ilość rat 3 ( kierownik sklepu z klientemi ustala: wysokość i harmonogram spłat w zawartej umowie sprzedaży ratalnej artykułów przemysłowych),

 • zakup nie wymaga poręczycieli.

2.3 Umowę sprzedaży ratalnej artykułów przemysłowych zawiera się tylko z jedną osobą fizyczną według powyższych zasad.

3. Formalności i warunki zawarcia umowy sprzedaży ratalnej artykułów przemysłowych.

3.1 Pobranie książeczki sprzedaży ratalnej w siedzibie „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Górnik” w Brzeszczach 32-620 Brzeszcze, ul. Lipowa 29 - Dział Handlu i Produkcji za okazaniem dowodu osobistego i udokumentowaniem stałych dochodów.

3.2 Książeczki sprzedaży ratalnej winni posiadać także członkowie Spółdzielni.

3.3 Dostarczenie do sklepu w którym zawierana będzie umowa sprzedaży ratalnej artykułów przemysłowych, aktualnych dokumentów poświadczających stałe dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie: umowy o prace, powołania, wyboru lub mianowania (od członków Spółdzielni nie wymaga się zaświadczenia o ich stałych dochodach).

3.4 Oryginał zaświadczenia o zarobkach, wzór zał. nr 1.2, musi zawierać:

 • nazwisko i imię, adres zamieszkania, numer PESEL,

 • datę od kiedy i okres na jaki umowa została zawarta,

 • datę wystawienia zaświadczenia

 • średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy wraz z oświadczeniem że dochód nie jest obciążony z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów oraz że Kupujący nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,

 • pieczęć firmową, podpis i pieczęć imienną osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3.5 Zaświadczenie o dochodach ważne jest 30 dni od daty jego wystawienia.

3.6 W przypadku otrzymywania emerytury należy przedłożyć kserokopię decyzji o przyznaniu emerytury lub kserokopię decyzji o waloryzacji emerytury lub kserokopię decyzji o przeliczeniu emerytury lub kserokopię decyzji o ponownym ustaleniu i wznowieniu wypłaty emerytury (nie starsze niż 12 miesięcy), 
w których określona jest aktualna wysokość otrzymywanego świadczenia i ewentualna wartość zajęć sądowych.

3.7 Zawarcie na piśmie umowy sprzedaży ratalnej w wybranym sklepie „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Górnik” w Brzeszczach, uprawnionym do sprzedaży ratalnej następuje po:

 • dokonaniu transakcji sprzedaży ratalnej i rejestracji tego zakupu w książeczce sprzedaży ratalnej przez kierownika placówki handlowej lub pracownika sklepu upoważnionego do zawierania umów sprzedaży ratalnej artykułów przemysłowych,

 • zawarcie umowy ratalnej przez Kupującego nie będącego członkiem Spółdzielni w jednym sklepie uniemożliwia zakupy na raty w innych placówkach do chwili spłacenia ostatniej raty, bez względu na limit kwoty do rozłożenia na raty,

 • umowy o sprzedaż ratalną artykułów przemysłowych z członkami Spółdzielni mogą być zawierane w sklepach uprawnionych do sprzedaży ratalnej do przynależnej górnej granicy kwoty do rozłożenia na raty,

 • każdorazowo wartość kwoty rozłożonej na raty i datę zakupu należy wpisać do książeczki sprzedaży ratalnej dla członków Spółdzielni.

 • wpłatę ostatniej raty w książeczce sprzedaży ratalnej potwierdza kierownik placówki handlowej lub upoważniony pracownik tego sklepu, w którym dokonano ratalnej sprzedaży.