Zebranie Przedstawicieli

W dniu 10 czerwca 2021 roku w restauracji Słowiańska o godzinie 10.00 odbyło się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Przewodniczącego Zebrania.

 • 2. Przyjęcie porządku obrad i zapoznanie członków z regulaminem obrad Zebrania Przedstawicieli.
 • 3. Wybór komisji Zebrania Przedstawicieli: Mandatowo-Wyborczej oraz Wniosków i Uchwał.
 • 4. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
  • 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz z wykonaniem uchwał podjętych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli i   omówienie kierunków działania na rok 2021.
 • 6. Informacja z realizacji wniosków Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie z lustracji ustawowej w roku 2017, zatwierdzonych Uchwałą
 • nr 9/2018 Zebrania Przedstawicieli z dnia 7 czerwca 2018 r.
 • 7. Informacja z lustracji ustawowej KZRSS „Społem” w Warszawie przeprowadzonej w dniach 27.07. - 07.08.2020 r. w Spółdzielni z uwzględnieniem wniosków polustracyjnych.
 • 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.
 • 9. Informacja Rady Nadzorczej o opiniach, wnioskach i postulatach organów Spółdzielni.
 • 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej w przedmiocie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i wnioskami.
 • 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • - Zatwierdzenia sprawozdań za rok 2020,
 • - Udzielenia absolutorium za rok 2020 Prezes Zarządu Wioletcie Ryszka,
 • - Udzielenia absolutorium za rok 2020 Zastępcy Prezesa Zarządu Marii Pieczka,
 • - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2020,
 • - Zatwierdzenia programu działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2021,
 • - Zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020,
 • - Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • - Zatwierdzenia do realizacji wniosków Zarządu KZRSS „Społem” w Warszawie z lustracji ustawowej przeprowadzonej w Spółdzielni w 2020 roku,
 • - Przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • 13. Wolne wnioski.
 • 14. Odczytanie protokołu Komisji Wniosków i Uchwał i podjęcie uchwały w sprawie zgłaszanych wniosków.
 • 15. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.