Zebranie Przedstawicieli

W dniu 6 czerwca 2024 roku w restauracji "Kreator Smaku" o godzinie 10.00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:


   1. 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Przewodniczącego Zebrania.
   2. 2. Przyjęcie porządku obrad i zapoznanie członków z regulaminem obrad Zebrania Przedstawicieli.
   3. 3. Wybór komisji Zebrania Przedstawicieli: Mandatowo-Wyborczej oraz Wniosków i Uchwał.
   4. 4. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
   5. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz z wykonaniem uchwał podjętych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli i omówienie kierunków działania na rok 2024.
   6. 6. Informacja z realizacji wniosków Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie z lustracji ustawowej w roku 2020, zatwierdzonych Uchwałą nr 8/2021 Zebrania Przedstawicieli z dnia 10 czerwca 2021 r.
   7. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
   8. 8. Informacja Rady Nadzorczej o opiniach, wnioskach i postulatach organów Spółdzielni.
   9. 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej w przedmiocie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   10. 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i wnioskami.
   11. 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • - Zatwierdzenia sprawozdań za rok 2023,
   • - Udzielenia absolutorium za rok 2023 Prezes Zarządu Wioletcie Ryszka,
   • - Udzielenia absolutorium za rok 2023 Zastępcy Prezesa Zarządu Marii Pieczka,
   • - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2023,
   • - Zatwierdzenia programu działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2024,
   • - Zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
   • - Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
   • - Zatwierdzenia do realizacji wniosków Zarządu KZRSS „Społem” w Warszawie z lustracji ustawowej przeprowadzonej w Spółdzielni w 2023 roku.

    

   1. 12. Wybór delegatów na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej
   • - Ustalenie listy kandydatów,
   • - Wybór Komisji Skrutacyjnej,
   • - Przeprowadzenie wyborów na Delegatów i ogłoszenie wyników.
   1. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.
   2. 14. Wolne wnioski.
   3. 15. Odczytanie protokołu Komisji Wniosków i Uchwał i podjęcie uchwały w sprawie zgłaszanych wniosków.
   4. 16. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli